API اطلاع از پرداخت های آنلاین کاربران

از قسمت تنظیمات فروشگاه -> پنل API -> آدرس API اطلاع رسانی پرداخت آنلاین آدرس مورد نظر خود را وارد کنید( آدرسی که اسکریپت مربوطه شما در آن قرار دارد).

API اطلاع رسانی از پرداخت های آنلاین

هر وقت که کاربر پرداخت آنلاینی داخل ربات انجام دهد، یک درخواست از طرف سیستم به آدرس وارد شده ارسال میشود.
درخواست ارسالی به صورت POST بوده و دارای محتوای از نوع JSON میباشد.


$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

نمونه کد JSON دریافتی

{
"botId": 7,
"commandId": 1763,
"commandName": "api test",
"msg": {},
"data": {}
}
  • botId : کد ربات شما در سیستم دومینوبات.
  • commandId : کد دستور API ای که در سیستم ساخته اید و کاربر در ربات اجرا کرده است.
  • commandName : عنوان دستور API ای که در سیستم ساخته اید و کاربر در ربات اجرا کرده است.
  • msg : پیامی که از طرف تلگرام به سرور دومینوبات ارسال شده. مستندات کامل پیام در ربات تلگرام
  • data : محتوایی دستور دریافت و سفارشات فروشگاهی.

نمونه data دریافتی :

"data": {
"transaction": {
"id": 3,
"botId": 7,
"gateway": "Zarinpal",
"amount": 1000,
"date": 1497287593,
"done_date": 1497287598,
"desc": "Descripsion",
"status": 1,
"owner": 1,
"RefID": "39305456702"
},
"chatId": 121739205,
"orderId": 16
}

بازگشت به صفحه api